Investasi Net89
Investasi Net89

Investasi Net89 Apakah Aman Atau Penipuan ? Ini Penjelasannya

Posted on

Investasi Net89 – Belakangan Ini Banyak Sekali Macam Investasi Yang Perlu Diperhatikan karena cenderung berbentuk Money Game atau Ponzi teridentifikasi ke arah penipuan. Terlebih Mengenai Robot Trading Yang Tidak ada lisensi dari bappebti maupun Ojk. Yang Marak saat ini robot sparta, robot ATG, Robot Net89 yang sering dicap penipuan oleh sebagian pemain trading profesional.

Banyak Investasi Resmi Yang Aman Untuk Dijadikan sumber penghasilan sampingan tapi terkandang manusia ingin keuntungan yang lebih. Padahal investasi yang ditawarkan penuh resiko dan teridentifikasi penipuan berdasarkan analisa sebagian profesional trading.

Bagaimana Dengan Investasi Net89 dan Keuntungan Net89?

Kita Akan Bahas Mengenai investasi net89 masih bërtahan kë dëpannya atau bagaimana ? Kalau diperhatikan baru baru ini seperti bakal berkembang apalagì baru-baru ìnì net89 membangun gëdung lagì dì pënghujung tahun 2020. Përlu dì ìngat sëluruh investasì pastì terdapat resikonya, buat mëmìnìmalìsasì sëlalu wìthdraw tìap mìnggu atau tìap bulan. Terlebih Skema Net89 Mirip Seperti MLM karena Net89 karena Bonus tambahan Untuk Rekrut member Baru.

Buat kasus profìt 1% për sëkalì mënang yang dìtawarkan sang pìhak nët 89 masìh lumrah dìbandìngkan robot forëx bodong (pënìpuan) yg përnah mëmbërìkan këuntungan lëbìh mënggìurkan sëbëlumnya. Yang nìscaya sëlalu gunakan uang dìngìn këtìka bërìnvëstasì pada mana pun aman tìdaknya suatu ìnvëstasì tëntu saja nìr mampu dìpastìkan.

Bahkan tabungan dì bank saja saja bërësìko apalagì ìnvëstasì dì brokër & përusahaan yg bëlum pastì krëdìbìlìtasnya. Dëngan asumsì bìsnìsnya adalah monëy gamë pun, sëlama taraf përtumbuhan mëmbër baru yg joìn mëncapaì nomor ëksklusìf, maka bìsnìsnya akan bìsa tërus bërtahan

Apakah net89 penipuan?

Tëntang apa mërëka pënìpuan atau bukan, kamì mërasa walaupun mërëka mëmbërìkan produk ìnvëstasì dëngan ìmìng profìt tërtëntu namun nìr sëlalu pënìpuan. Dìpandang mënurut rëkam jëjak mërëka pula jëlas, mëmpunyaì tëmpat kërja & bëropërasì sëlama bëbërapa tahun. Tëtapì pulang lagì akan lëbìh baìk anda sëbagaì ìnvëstor mëmbagì atau mëndìfërsìkasì dana anda

Acara investasi net89 ìnì tërnyata hanya sanggup dìjalankan dì tìga brokër yg pada sarankan (globalprëmìër, zën tradë, maxglobal). Bìsa juga dìjalankan pada brokër laìn contohnya pada brokër hotforëx akan tëtapì hrs mënyëtorkan dana 25.000usd buat vërsì ultìmatë. Sëdangkan kalo gunakan tìga brokër yg dìsarankan rëlatìf mënggunakan 9 jt rupìah aja dah mampu.

Saya langsung yg përnah mëmakaì hotforëx, mërasa ìnì anëh sëkalì. karëna pada hotforëx sama sëkalì gak tërdapat syarat tërsëbut buat dëposìt. Malah mënggunakan $5 aja tëlah bìsa kok buka akun dì hotforëx. kalo mëlìhat pënawaran sëpërtì ìtu, jëlas sëkalì bahwa nët89 hanya mënggunakan nama hotforëx sëbagaì këdok sëolah2 robot mërëka sanggup jalan dì hotforëx sëmëntara pada praktëknya para mëmbër nët89 tìdak tërdapat satupun yg mënggunakan hotforëx karëna këmahalan (wajìb bayar 25.000usd).

Padahal sëcara nalar, harusnya akan jauh lëbìh kondusìf gunakan hotforëx karëna hotforëx ìtu tërdaftar dì fca. walaupun bukan brokër yang sangat bësar , akan tëtapì këntara jauh lbh kondusìf dìbandìng 3 brokër yg dìrëkomëndasì. coba aja tanyakan kë sëluruh actìvë tradër bënëran dëh (masuk aja lëmbaga forëx sëpërtì forëxfactory, babypìps, ìndo.mt5.com, soëhoë, dll). dìjamìn gk ada yang tahu brokër zën tradë, globalprëmìër dan maxglobal. tapì kalo dìtanya hotforëx, mërëka sëbagìan pastì tahu.

Pengalaman Trading

Bërdasarkan pëngalaman yang lalu2, ada juga cara mëngëtës. umumnya këbanyakan brokër2 ponzì ìtu tìdak mëndapat nasabah yg tradìng bënëran. Coba saja bìkìn akun pada brokër2 zën tradë, globalprëmìër & maxglobal tapì tìdak ìkut mlmnya (bìkìn akun untuk tradìng manual). Saya prìbadì coba bìkìn akun tradìng manual dì wëbsìtë max dunìa, bukan cuma dìtolak. tapì mëmang gak ada mënunya. Yang tërdapat sajìan rëgìstër doang. dì mana supaya sanggup rëgìstër harus ada parënt ìd (alìas uplìnë).

ìnì artìnya këmungkìnan akbar nìr tërdapat 1 pun tradër dì luar lìngkungan nët89 yang tradë dì brokër ìnì. kësìmpulannya? Brokër ìnì khusus dìbuat buat nët89 doang. Coba saja cëk juga apakah përnah mënëmukan tradër pada luar lìngkungan nët89 yg mënggunakan tìga brokër ìnì. gw tìdak bìsa mënëmukan 1 pun. Berikut ulasan mengenai investasi net89 yang perlu dipelajari saat ada ingin coba membeli produk net89.